Condicions generals de venda online

Condicions de compra. - Els paràgrafs que es detallen a continuació defineixen les condicions generals a què s'acull l'usuari en realitzar la seva compra a www.horizzontal.com.

1.- COMPRA A www.horizzontal.com

Les compres realitzades a www.horizzontal.com queden sotmeses a la normativa vigent aplicable als processos de contractació electrònica, especialment a Llei 7/1996, de 15 de gener, d'Ordenació del comerç minorista, Llei 7/1998, de 13 de abril, de condicions generals de la contractació i la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la Venda de Béns de Consum i real Decret legislatiu 1/2007 que aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries .
La venda de productes oferts per HZZ es regula per les presents condicions generals de venda les que es consideren acceptades pel comprador i per tant la realització d'una comanda implica total conformitat amb les mateixes.
Les presents Condicions Generals podran ser actualitzades periòdicament pel venedor.

2.- ELS PRODUCTES

Els articles mostrats a la web www.horizzontal.com només s'acceptaran per a comandes de residents en territori espanyol o residents estranger sempre que el lliurament es realitzi en territori espanyol (excloent Canàries, Balears, Ceuta i Melilla).
En cas que no es pugui servir la comanda el comprador rebrà un correu electrònic comunicant la incidència i possible termini de lliurament (si escau) o la variació en el preu, així com informació de productes alternatius.
Els preus dels productes estan indicats en euros i inclouen l'IVA (excepte error tipogràfic). El preu dels productes inclou el transport i el muntatge. El venedor es reserva el dret a la modificació per actualització dels preus que figuren a la web.
El client ha de tenir en compte les següents especificacions sobre el producte:
- Un matalàs, peça tèxtil o coixí són productes acabats amb càrrega de fibra, costures i teles flexibles, la qual cosa les mesures indicades són sempre orientatives, es consideren acceptables qualsevol excés d'alçada-amplada-llarg entre + / - 2-3 cm;
- Els somiers també poden presentar unes dimensions una mica diferent a la referència comercial segons els acabats laterals que tinguin-per exemple models amb embellidors; s'accepten variacions entre 1-1,5 cm alçada-amplada-llarg;
- Tots els matalassos passades les primeres nits "prenen la forma" de l'usuari; l'enfonsament acceptable correspon al 10% de l'alçada total del matalàs; fenomen normal senyal d'adaptació del matalàs, aquest enfonsament no modifica en res les qualitats de confort i de solidesa i per tant no afecta la garantia;
- És recomanable comprar el conjunt global base + matalàs en HZZ per assegurar-la compatibilitat dels mateixos (risc d'enfonsament o deformació);
- Els pistons de canapès abatibles estan concebuts també per a treballar amb pesos mínims i màxims; un matalàs nou amb abatible antic pot provocar un mal funcionament;
- No es recomana l'ús de matalassos no molls i en particular de la marca Tempur en superfícies molt hermètiques i particularment en bases de fusta envernissades o no;
- Somiers de motor es lliuren amb comandament amb cable, els comandaments sense fils, quan hi ha l'opció, són opcionals i es reflecteixen com a tal amb referència addicional en comanda;
- Somiers elèctrics s'entreguen sempre amb 2 motors; somiers amb motors addicionals (per articular o massatge) consten en la descripció del producte o com a referència addicional específica;
- Mai seure, saltar o fer pressió sobre un pla del somier, quan estigui articulat no està preparat per a aquest ús;
- Tots els somiers articulats provoquen alguns "sorolls" de frec mínims; s'ha d'utilitzar un esprai amb base de silicona per mantenir estat òptim;
- La concepció tècnica i interna dels matalassos és responsabilitat exclusiva del fabricant: en cas de mesures especials els matalassos no molls poden estar concebuts amb diversos blocs del material escollit i no de manera "monobloc", el que no afecta ni les qualitats ni la seva durabilitat ni la garantia legal;
- L'oxigen i l'ozó pot espatllar el seu matalàs de làtex. Es recomana no exposar aquest ni l'aire ni al sol;
- És aconsellable no manipular el matalàs o coixins fora de la seva fundació, llevat que sigui totalment imprescindible. A causa de la seva esponjositat és sensible a l'esquinçat;
- Hzz no recomana l'ús de matalassos tipus molles ensacades individualment en bases multilàmines per evitar qualsevol risc d'enfonsament irregular;
- Matalassos tipus no molls (escumes, HR, làtex, viscoelàstic, Bultex, llista no limitativa) poden generar una olor característica que desapareix passades les primeres nits només amb la ventilació natural de l'habitació;
- Hzz pot vendre capçals però no ofereix servei de muntatge / desmuntatge dels mateixos.

3.- TERMINIS DE LLIURAMENT

Els terminis de lliurament són els següents: per a mesures estàndard (190 centímetres de llarg i 90, 135 o 150 centímetres d'ample) el termini de lliurament és d' aproximadament 15 dies laborables. Per a mesures especials, el termini de lliurament és superior a 15 dies laborables.
Les comandes especials seran aquells que continguin unes mesures especials (es defineixen com a mesures especials les que difereixin del 190 cm de llarg i 90, 135 o 150 cm d'ample), aquells que sol · licitin siguin lliurats fora dels terminis previstos (es defineixen així els terminis de lliurament iguals o superiors a 3 mesos
Les reclamacions per possibles incidències sobre el deteriorament del producte per danys produïts en el mateix abans del muntatge o el lliurament efectiu o les incidències respecte a les qualitats del producte (mida, marca, model) s'han de comunicar al telèfon d'atenció al client o per correu electrònic en un termini no superior a les 24 hores posteriors al lliurament.
El client haurà d'informar d'aquelles barreres arquitectòniques que en consideració a les mesures de la comanda en ferm, puguin impedir o dificultar el lliurament en el domicili del client (per exemple: accés impossible al domicili per portes o finestres / accés a plantes superiors dificultat, etc .
HZZ es reserva el dret de fer el lliurament de la comanda acordat a peu de carrer i complir així la seva obligació de lliurament, si es constata la impossibilitat de lliurar dins del domicili del client com a conseqüència de les barreres arquitectòniques de l'immoble, no informades o indegudament informades . En aquests casos no s'efectua el servei de muntatge, el que no atorga al client cap dret a reclamació de compensació. Si el client no accepta el lliurament a peu de carrer, després es planificarà un segon lliurament, sent a càrrec del client totes les despeses de lliurament i muntatge segons les Tarifes vigents disponibles a les botigues.
En cap cas, HZZ presta o contracta serveis per al lliurament de comandes per façanes, no sent de la seva responsabilitat el lliurament d'una comanda per aquests mitjans. HZZ de forma voluntària i gratuïta pot posar en contacte al client ia una empresa de transport especialitzada en lliuraments per façanes d'immobles.

4 .- PAGAMENT DEL PRODUCTE

La forma de pagament dels productes adquirits són les següents:
Targeta de crèdit. - A través de la passarel · la bancària ****, en compliment de la legislació vigent les dades de la targeta de crèdit / dèbit s'esborressin de manera automàtica un cop efectuat el càrrec per la comanda. El càrrec no s'ordenés fins que la comanda surti del magatzem del proveïdor.
Una vegada finalitzat el procés de compra el client rebrà a l'adreça de correu electrònic designada una comunicació especificant les característiques del producte, preu, forma d'enviament seleccionada, data de contractació, número de comanda i estimació de la data de lliurament.

5.- COSTOS DE DEVOLUCIÓ

Els costos de devolució són a càrrec del client, excepte quan la decisió de devolució sigui conseqüència d'una no conformitat o d'un problema evident de garantia.

6.- GARANTIES

HZZ garanteix tots els seus productes per un termini de dos anys a partir de la data de lliurament de l'article per qualsevol falta de conformitat que existeixi en el moment del lliurament del bé. No hi haurà lloc a responsabilitat per faltes de conformitat que el client conegui o no hagi pogut ignorar en el moment de la celebració del contracte o que tinguin l'origen en materials subministrats pel consumidor.
Sense perjudici del que estableix el paràgraf anterior, HZZ no respondrà dels defectes que siguin conseqüència d'un ús o tractament inadequat del producte, quan el producte hagi estat conservat en condicions inadequades per mantenir les qualitats del seu matalàs o base, dels danys produïts per aigua, foc, transport inadequat, quan el matalàs es trobi tacat.
Qualsevol reclamació per falta de conformitat ha d'anar acompanyada per la confirmació de la comanda.
Garantia satisfacció 30 nits: en el moment de formalitzar la seva comanda el client pot contractar una garantia que li assegura en cas de no adaptació al grau de confort de la seva nou matalàs. Queda per tant reflectida en cas de contractació com a referència addicional. Aquesta oferta no és acumulable i només podrà fer ús d' ella una vegada. Les 30 nits de prova es comptabilitzen a partir de la data de lliurament al domicili del client. Garantia no aplicable en cas de sol · licitud de canvi amb mesures diferents a les de la comanda inicial.
La Garantia de satisfacció 30 nits s'activa sempre que el matalàs de retirar no presenti cap vici aparent.
El client que sol · licita un altre model, en l'àmbit d'aquesta oferta i sempre que el matalàs estigui en bon estat, abonarà la diferència de preu íntegrament entre un i un altre article en el moment de la sol · licitud de canvi. Si a causa del canvi de model, el saldo és favorable al client, HZZ realitzarà la devolució del diferencial mitjançant transferència bancària segons dades facilitades pel client. Es farà efectiva la transferència bancària, un cop retirat l'article del domicili del client per part dels serveis logístics HZZ i comprovat en els magatzems de HZZ l'absència de vicis aparents. En l'àmbit d'aquesta oferta, el client ha d'assumir els costos diversos idèntics definits en comanda inicial (transport, grua, ...) sense descompte comercial possible.
No es pot contractar la garantia de satisfacció 30 nits en cas de venda de productes procedents d'exposicions o magatzems de liquidació. Garantia reservada exclusivament al matalàs.
Per fer ús de la garantia 30 nits el client ha de contactar amb Horizzontal al telèfon 902144114 o bé per mail a horizzontal@horizzontal.com

7.- SERVEIS POSTVENDA

Els serveis postvenda són efectuats directament pel propi fabricant perquè cada sol · licitud o consulta estigui atesa per un interlocutor molt especialitzat en el producte. HZZ donarà el seu suport com a enllaç entre el fabricant i el client.
El tractament de qualsevol sol · licitud està classificat en funció del tipus d'incidència. En base al tipus d'incidència, el tràmit administratiu s'inicia entre 2 i 3 setmanes després de la sol·licitud i es materialitza amb una primera gestió telefònica de l'assumpte

8.- DRET DE DESISTIMENT

El client disposarà de 7 dies des de la recepció de la comanda per desistir d'aquest, per la qual cosa s'haurà de posar en contacte amb HZZ per procedir a la seva tramitació. El client es farà càrrec dels costos de transport i administratius que generi la devolució si aquesta és deguda a causes alienes a HZZ. Aquests costos variaran segons el producte adquirit i estan inclosos en les tarifes disponibles a les botigues. El servei logístic de HZZ retirarà la comanda en les mateixes condicions que va ser lliurat. Devolució: Les devolucions seran admeses únicament quan no s'hagi vist afectada o modificada alguna qualitat de l'article, que pogués impedir ser revenut per perdre la seva idoneïtat com a article nou i dins del termini màxim de 7 dies a partir de la data de la compra. És requisit imprescindible presentar el justificant de la compra.
No s'acceptaran devolucions de comandes especials, material usat, incomplet, o que no estigui en perfectes condicions i en el seu embalatge original per mantenir el producte en perfectes condicions d'higiene.
No s'admeten devolucions de coixins, protectors, tèxtils, complements, etc., Per raons d'higiene, si aquests han estat extrets dels seus precintes i embalatges originals.

9.- PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, se l'informa que les seves dades seran incorporades a un fitxer de titularitat de HZZ. Si vol exercir el seu dret d'accés, rectificació i cancel·lació pot dirigir-se a l'adreça: Horizzontal SPAIN, SLO C / Cadí 3 Polígon Industrial Riu d'Or, 08272 Sant Fruitós de Bages o a l'adreça de correu electrònic ***** acompanyant còpia del seu DNI o qualsevol altre document vàlid en dret que acrediti la seva identificació.

10.- DADES DE CONTACTE

 • Atenció al client : Telèfon atenció al client 902.41.14.41
 • Fax general (00.34)93.878.47.81
 • Mail general webhorizzontal@horizzontal.com
 • Horizzontal Spain SL
        B-61.422.986
        C/ Cadí, 3
        Polígon Industrial Riu d'Or
        08272 Sant Fruitos de Bages (Barcelona)

11.- CAUSA DE FORÇA MAJOR

HZZ no serà responsable de cap incompliment o retard en el compliment i alguna de les obligacions que s'assumeixin en virtut del contracte de venda online la causa es degui a esdeveniments deguts a cas fortuït o força major.

12.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Llei espanyola. Les parts se sotmeten, a elecció seva, renunciant a qualsevol altre fur als jutjats i tribunals del domicili de HZZ per a solucionar qualsevol conflicte derivat del present contracte.